แบบฝึกหัด
«Артикль a/an c абстрактными и конкретными существительными»

Сложность:
โพสต์แล้ว 31 August 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Лера
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 14 นาที. 23 วินาที.
แบบฝึกหัด

Абстрактные существительные – это слова, которые обозначают чувства, эмоции, состояние и другие неосязаемые понятия. К таким существительным относятся faith – вера, love – любовь, trust – доверие, curiosity – любопытство, friendship – дружба, wisdom – мудрость и многие другие. Такие существительные являются неисчисляемыми, они не имеют формы множественного числа и не используются с неопределённым артиклем (a/an). Если такое существительное выступает в роли подлежащего, то согласование со сказуемым происходит как у существительных в единственном числе, например:
Money is not a problem. – Деньги – не проблема.
The information hasn’t been given to us. – Информацию нам не предоставили.
The news was shocking. – Новости были шокирующими.


Под конкретными существительными мы понимаем осязаемые предметы.


Неисчисляемые существительные, к которым относятся абстрактные понятия, могут использоваться с артиклем в подобных сочетаниях:
a piece/bit of news – новость;
a piece/bit/item of information – информация;
a piece/word/bit of advice – совет;
a piece of music – музыкальное произведение;
a piece of furniture – предмет мебели;
a sum of money – сумма денег.


У существительных, описывающих абстрактные понятия, может быть несколько значений и какие-то из них могут быть исчисляемыми:
air – воздух, an air – внешний вид;
beauty – красота, a beauty – красотка;
business – бизнес (общее понятие), a business – компания;
charm – очарование, a charm – аксессуар, charms - чары;
cold – холод, a cold – простуда;
dinner – основной приём пищи, используется с артиклем в сочетании «a/an + прилагательное + dinner»;
education – образование, используется с артиклем в сочетании «a/an + прилагательное + education», an education – урок (какая-либо ситуация, которая служит уроком, т.е. опыт);
experience – опыт (жизненный), an experience – впечатление;
grammar – грамматика, a grammar – учебник по грамматике;
history – история (прошлого), a history – история (болезни или повествование каких-либо событий);
language – язык (стиль), a language – язык (система общения);
law – закон (элемент системы правосудия), a law – закон (законодательный акт или статья);
light – свет, a light – источник света (лампа);
memory – память, используется с артиклем в сочетании «a/an + прилагательное + memory», a memory – воспоминание;
speech – речь (способность говорить), a speech – речь (выступление);
study – обучение, изучение (вопроса), a study – кабинет, этюд, набросок, studies – научная работа;
time – время, a time – раз;
work – работа (деятельность), a work – работа (художественное произведение), works – работы (строительные, дорожные, ремонтные).


Некоторые неисчисляемые существительные, обозначающие еду или напитки могут использоваться во множественном числе в значении «вид, сорт», например cheeses – сыры (виды сыров), wines – вина (сорта вин).


Уроки о существительных в английском языке можно найти по ссылке.
คำที่แนะนำ
advice - ข้อคิดเห็น
at all - เลย
beautiful - สวยงาม
to buy - ซื้อ
charming - สวยงาม
cheese - ชีส
close - ใกล้
definitely - มั่นเหมาะ
an evening - เย็น
to forget - ลืม
get closer - ได้ใกล้ชิด
glass - กระจก
happiness - สุข
hard - ยาก
to hear - ได้ยิน
magic - มายากล
to miss - พลาด
piece of music - ชิ้นส่วนของเพลง
a pillow - หมอน
to present - แสดง
prove a point - พิสูจน์จุด
reasonable - เหมาะสม
run - วิ่ง
run out of - ขาดมือ
silky - ลื่น
somebody - หน้า
useful - เป็นประโยชน์
a window - หน้าต่าง