แบบฝึกหัด
«Разница между another, other & others»

ของ หัวข้อ Pronouns
Сложность:
โพสต์แล้ว 25 October 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 39 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке разбирается разница в употреблении "another", "other" и "others"."Another" используется с исчисляемыми существительными в единственном числе или с местоимением one. Также "another" может употребляться перед сочетанием "числительное + существительное во множественном числе".

"Other" употребляется с исчисляемыми существительными во множественном числе или неисчисляемыми существительными. Оно может использоваться с исчисляемыми существительным в единственном числе в том случае, если перед "other" стоит какой-либо определитель (артикль, местоимение и т.п.)

"Others" используется только как местоимение, заменяя существительное во множественном числе.
คำที่แนะนำ
to contain - บรรจุ
delusive - ตบตา
to disagree - โต้แย้ง
to examine - ทดสอบ
flight - การบิน
gift shop - ร้านขายของกระจุกกระจิก
global warming - ภาวะโลกร้อน
have had enough - มีมากพอ
official - กิจจะลักษณะ
pass on - สื่อ
to prevent - ป้องกัน
rainy - เปียกฝน
reason - เหตุผล
to reduce - ลด
a scientist - นักวิทยาศาสตร์
stay - คอย
substance - วัสดุ
sunny - อบอุ่น
to verify - ยืนยัน